ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน TOT easy life

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ TOT easy life นี้อย่างละเอียด การที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชัน TOT easy life ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทุกประการ

      TOT easy life เป็นแอปพลิเคชัน ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทีโอที” พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทีโอที ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ให้สามารถตรวจสอบค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ สมัครใช้บริการ ดูโปรโมชั่น ข่าวสาร ค้นหาศูนย์บริการ หรือแจ้งเหตุเสียได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ1.คุณสมบัติในการใช้งาน ให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย เช่น
     1.1 เรียกดูค่าใช้บริการ
     1.2 สร้าง QR Code เพื่อนำไปชำระค่าบริการที่ เทสโก้ โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้ ใบแจ้งค่าใช้บริการ
     1.3 ชำระเงินออนไลน์ (เฉพาะผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา “RES” เท่านั้น)
     1.4 ค้นหาพื้นที่ให้บริการ/ความเร็ว hi-speed Internet ที่ให้บริการได้ พร้อมสมัครใช้บริการได้ทันที
     1.5 เติมเงิน TOTmobile
     1.6 ดูโปรโมชั่น / ข่าวสาร / แจ้งเหตุเสีย
     1.7 ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ท่าน หรือศูนย์บริการอื่นๆ
     1.8 บริการ 1133 สอบถามเลขหมาย

ข้อ2. การใช้ข้อมูล
     ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการใน TOT easy life นี้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของ ผู้ใช้บริการ ดังนี้
     2.1 เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น สอบถามยอดค่าใช้บริการ การชำระค่าใช้บริการ
     2.2 เพื่อให้ TOT easy life สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด

ข้อ3. ความยินยอมของผู้ใช้บริการ
     ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่ TOT easy life เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้ TOT easy life ฉบับนี้ โดยถือเป็นการให้ความยินยอมอย่างต่อเนื่อง และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้ความยินยอมนี้ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน TOT easy life

ข้อ4. ความปลอดภัยของข้อมูล
     เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต TOT easy life ได้นำเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่งในขณะนี้ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง TOT easy life และผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งจากอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยัง TOT easy life ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ TOT easy life อย่างเคร่งครัด

ข้อ5. การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
     5.1. TOT easy life อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ TOT easy life และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว
     5.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน
     5.3. ในกรณีที่ TOT easy life จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้วนั้น TOT easy life จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง
     5.4. ทีโอที จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมาย

ข้อ6.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
     การรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ TOT easy life ไม่ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ที่ TOT easy life เชื่อมโยงไปถึง ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ โดยเคร่งครัด TOT easy life จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในเว็บไซต์อื่น

ข้อ7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน TOT easy life
     TOT easy life ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน TOT easy life โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน TOT easy life ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น

ข้อ 8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
     ทีโอที มีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน TOT easy life แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ทีโอที